Går igenom vad som behövs och hur roller tilldelas kontot

Skapa konto

Skapa ett nytt konto i Office 365 och se till att det har en Exchange Online licens och är Exchange Administratör och ha rollen ApplicationImpersonation.

Kontot tilldelas med fördel e-postadressen ”eventful-service-schedulesync@<domän>.<tld>” eller något annat som indikerar att detta är ett servicekonto för produkten schemapublicering.

Det Eventful sedan behöver är användarnamnet (UPN) och lösenordet.

Tilldela rollen ApplicationImpersonation

Här följer två olika sätt att lägga till ApplicationImpersonation på servicekontot.

  1. Powershell

Byt angivna värden och kör följande kommandon i Powershell, när kommandot körs så kommer det fråga efter inloggningsuppgifter. Det behöver vara ett konto med rätt att sätta role assignments. 

Det går att byta serviceAccountUPN och roleAssignemntName till det som ni vill.

 

$serviceAccountUPN = "insert service account UPN here"

$roleAssignmentName = "EventfulScheduleSyncApplicationImpersonation"

 

$credential = Get-credential

 

$session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri:"https://outlook.office365.com/powershell-liveid/" -Credential:$credential -Authentication:Basic –AllowRedirection

 

Import-PSSession $session

 

New-ManagementRoleAssignment –Name:$roleAssignmentName –User:$serviceAccountUPN –Role:ApplicationImpersonation

 

Remove-PSSession $session

  1. Via adminpanelen

Gå till Exchange administratörscenter och in under behörigheter och sedan Administratörsroller. Klicka sedan på plustecknet.Skriv namn på rollgruppen och en beskrivning om det ni vill ha det. Under roller klicka på +.

 

 

Lägg till ApplicationImpersonation och klicka sedan på OK.

 

 

Under medlemmar klicka på +

 

 

Leta rätt på servicekontot och lägg till det och klicka på OK.

 

 

När du är klar klicka på spara.

 Kontrollerad 2022-02-23