En del användare har önskemål om att lägga till en profilbild på en delad brevlåda. Detta har inte varit möjligt tidigare i Office 365, men efter "customer feedback" har Microsoft ändrat på det. Dock går det inte att göra via gränssnittet än, men om man är administratör kan man göra det med Powershell.


Koppla upp mot Exchange Online


$Username = "admin@tenant.onmicrosoft.com"


$Password = ConvertTo-SecureString "P@ssword" -AsPlainText -Force


$LiveCred = New-Object System.Management.Automation.PSCredential $Username,$Password


$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell-liveid/?proxymethod=rps -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection


Import-PSSession $Session


 


Lägg till profilbild


Set-UserPhoto support@eventful.nu -PictureData ([System.IO.File]::ReadAllBytes("C:\users\andreas\desktop\eventful_icon.png"))


Kontrollerad 2022-12-29