TeamSynk+ Personal & Skola är Eventfuls standarduppsättning av struktur i Teams och bygger på flera års erfarenhet av kommuners och skolors behov av effektiva ytor för samarbete, filhantering och kommunikation.


Tjänsten innefattar Personalteams och Skolteams för respektive skola samt för hela kommunen och uppdateras per automatik med lärare och elever.

TeamSynk+ Personal & Skola består av

Skolans Team

Skolans Team motsvarar en digitaliserad version av anslagstavlan i skolans entré. Det kan användas för allmän information, så som skolans gemensamma kalendarium, matsedel, dokument och övergripande info från exempelvis skolledningen.

Här kan elever och lärare endast läsa konversationer och dokument och skolledningen kan publicera meddelanden samt ladda upp dokument.


Personalteam och teamet

”Personalrummet” är ett team för skolans personal, därmed saknas åtkomst för elever vilka ej ser teamet. Teamet används av ledningsgrupp och personal för kommunikation och dokumentation inom olika områden. Kommunikationen är smidig och ersätter mycket av det interna mailflödet. Informationen lagras i ”Konversationer” samt ”Filer”. Teamet innehåller även en personalkalender i Outlook där skolans personalövergripande kalendarium hanteras. Skolan väljer om det ska vara en Personalanteckningsbok eller en vanlig OneNote kopplat till teamet.


All personal i kommunen (materialbank)

Teamet för All personal i kommunen syftar till att öka det kollegiala lärandet. Teamet kan användas för att informera alla pedagoger från centrala förvaltningen. I teamet kan lärare i hela organisationen samarbeta kring gemensamt ämnesmaterial. Alla konversationer och filer lagras på en gemensam plats där pedagogisk personal enkelt kan ta del av delat material. Detta är en smidig funktion för exempelvis nya lärare som snabbt kan få tillgång till bra undervisningsmaterial, men även lämplig för samarbete i ämneslag mellan skolor.


Omfattning

 

Avgränsningar

Följande ingår inte i det åtagande Eventful gör inom ramen för tjänsten.

  • Förändringar av funktionalitet som beror på mottagande systems design.  
  • Rättningar som beror på fel i tredjepartsystem.
  • Andra system som relaterar till identitetssynkronisering, så som MIM eller AD Connect.


FAQ


Vad är Eventful Skolteams?

Beskrivning av Eventful Skolteams

 

Hur uppdateras medlemmarna i teamen?

Med Eventfuls synk för Teams, Eventful FlowSync, uppdateras medlemmarna automatiskt från elevregistret. Detta sparar mycket tid för administratörer och pedagoger. 

 

Kan vi hantera medlemmar manuellt i personal/skolteamen?

Om man lägger till eller tar bort medlemmar manuellt kommer synken att återställa medlemmarna enligt hur det ser ut i elevregistret. Kontakta er kundansvarige för alternativ kring detta. 

 

Kan vi byta namn på personal/skolteamet?

Det går att byta namn på teamen om man är ägare. Vi rekommenderar dock en enhetlig namnstandard. 

 

Vi har behov av ett team per skolform innehållande all personal, går det att lösa?

Det är inga problem. Kontakta er kundansvarige för en sådan uppsättning. 

 

Vi skulle behöva kunna informera i alla våra skol- och personalteams avidentifierat. Är det möjligt?

Eventful har en lösning för detta. Kontakta er kundansvarige för en sådan uppsättning.

 

Hur hanteras arkivering av Eventful Skolteams?

Personal och Skolteams arkiveras inte utan lever vidare år efter år.


Hur hanteras ägare i Skol- och Personalteam?

Ägare hanteras manuellt av kunden.


Hur hanteras gäster i Skol- och Personalteam?

Gäster synkas bort som standard. Om man vill att gäster skall vara kvar i teamen, kan man beställa detta som en extrafunktion. Detta kan vara förenat med en kostnad.