Om man har aktiverat funktionen Password synchronization i AAD Sync ska lösenord synkroniseras från AD till Office 365 inom 3 minuter. Man kan verfiera att det sker genom att kolla i eventloggen att källan Directory Synchronization skriver event-id 656 och 657.


https://msdn.microsoft.com/en-us/library/azure/dn835016.aspx


Om detta inte sker kan man framtvinga synkronisering med hjälp av Powershell:


$adConnector  = 'ad.contoso.com'
$aadConnector = 'contoso.onmicrosoft.com - AAD'
 
Import-Module ADSync
 
$c = Get-ADSyncConnector -Name $adConnector
$p = New-Object Microsoft.IdentityManagement.PowerShell.ObjectModel.ConfigurationParameter 'Microsoft.Synchronize.ForceFullPasswordSync', String, ConnectorGlobal, $null, $null, $null
$p.Value = 1
$c.GlobalParameters.Remove($p.Name)
$c.GlobalParameters.Add($p)
$c = Add-ADSyncConnector -Connector $c
Set-ADSyncAADPasswordSyncConfiguration -SourceConnector $adConnector -TargetConnector $aadConnector -Enable $false
Set-ADSyncAADPasswordSyncConfiguration -SourceConnector $adConnector -TargetConnector 


http://365lab.net/2014/03/03/quick-tip-forcing-office-365-dirsync-to-run


Kontrollerad 2022-02-23